ખેત તલાવડી

નીચે મુજબ ની કેટેગરીમાં આવતા લાભાર્થીઓને મનરેગા માં વ્યક્તિગત કામો નો લાભ મળી શકશે.

 • શેઢેપાળે બાગાયત / બાગાયત પ્લોટ
 • શાકભાજી વાવેતર
 • ફુલોની ખેતી
 • ઘાસચારા પ્લોટ
 • નર્સરી
 • જમીન સમતળ
 • બાધ પાળા
 • વર્મી કંપોઝ
 • બાગાયતી રોપા
 • કેટલશેડ
 • ખેત તલાવડી

મનરેગા યોજનામાં વ્યક્તિગત કામો મંજુર કરવા માટે નિચે મુજબ ડોક્યુમેટ મનરેગા ઑફિસે જમા કરાવવા.

 • ગ્રામ પંચાયત ઠરાવ
 • સરપંચ નો લેટર પેડ
 • જોબકાર્ડ ની ઝેરોક્ષ
 • આધાર કાર્ડ
 • રેશનિંગ કાર્ડ
 • બેંક પાસબુક
 • જે જગ્યાએ કામ કરવાનું છે તે જગ્યા નો long એન્ડ let સાથે નો ફોટોગ્રાફ(નોટ કેમ એપ દ્વારા )
 • સ્થળ સ્થિતિ નો નકશો
 • વ્યક્તિગત કામ માટેનું અરજી ફોર્મ.
 • કામનું ડુપ્લિકેશન થતું નથી તેવું પ્રમાણપત્ર
 • નીચે મુજબ ની 11 કેટેગરી પૈકી કઈ કેટેગરીમાં આવો છો તે કેટેગરી દર્શાવતું પ્રમાણ પત્ર.

11 કેટેગરી ના નામો….

 • મહિલા પ્રધાન કુટુંબો.
 • દિવ્યાંગ પ્રધાન કુટુંબો.
 • અનુસૂચિત જાતિ
 • અનુસૂચિત જન જાતિ.
 • પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ના લાભાર્થી
 • BPL કુટુંબો.
 • વિચરતી જાતિ
 • વિમુક્ત જાતિ
 • જમીન સુધારણા ના લાભાર્થી
 • જંગલ અધિકારી કાયદા ના લાભાર્થીઓ
 • નાના સીમાંત ખેડૂતો.

ઉપરોક્ત તમામ કેટેગરી ના લાભાર્થીઓને મનરેગા યોજનામાં કામો નો લાભ મળી શકે છે.

જોબકાર્ડ બનાવવા માટે…

 • રેશનિંગ કાર્ડ ની નકલ.
 • 18 વર્ષના ઉપર ના તમામ ના
  • આધાર કાર્ડ
  • ચૂંટણી કાર્ડ
  • રેશનિંગ કાર્ડ
  • બેંક પાસબુક
  • દરેકના બે પાસપોર્ટ ફોટા
 • 1 સંયુક્ત ફેમિલી ફોટો 18 વર્ષથી ઉપર ના તમામ સભ્યોનો
 • અરજી ફોર્મ

PDF

મનરેગા યોજના ના વ્યક્તિ ગત કામ માટે નું અરજી ફોર્મ
કામ નું ડુપ્લીકેશન થતું નથી એ માટે નું પ્રમાણપત્ર નું ફોર્મ
મનરેગા યોજના ની માર્ગદર્શિકા

Leave a Reply