માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

 • 1. Download
 • 2. વ્યવસ્થાતંત્ર, કાર્યો અને ફરજો ડાઉનલોડ
 • 3. વિભાગના અધિકારીઓ અનેકર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો ડાઉનલોડ
 • 4. નિર્ણય લેવાનીપ્રક્રિયાઓ અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ ડાઉનલોડ
 • 5. કાર્યો કરવા માટેનકકી કરેલા ધોરણો – ડાઉનલોડ
 • 6. પોતાના કાર્યા બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવાપોતાના નિયંત્રણ હેઠળના અથવા પોતાના કર્મચારીઓદ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા નિયમો, વિનિયમો, સૂચનાઓ,નિયમ સંગ્રહો અને રેકર્ડ – ડાઉનલોડ
 • 7. વિભાગના નિયંત્રણહેઠળની વ્યકિતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક – ડાઉનલોડ
 • 8. નીતિઘડતર અથવા નીતિનાઅમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહપરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઇવ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત – ડાઉનલોડ
 • 9. વિભાગના નિયંત્રણહેઠળના બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓની વિગતો – ડાઉનલોડ
 • 10. અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતીપુસ્તિકા (ડિરેકટરી) – ડાઉનલોડ
 • 11.વિનિયમોમાં જોગવાઈ કર્યા મુજબમહેનતાણાની પધ્ધતિ સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતું માસિક મહેનતાણું – ડાઉનલોડ
 • 12. પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર – ડાઉનલોડ
 • 13.સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગે પધ્ધતિ – ડાઉનલોડ
 • 14.રાહતો, પરમીટકે અધિકૃત અંગેની વિગતો – ડાઉનલોડ
 • 15.વિજાણુરૂપે ઉપલભ્ય માહિતી – ડાઉનલોડ
 • 16.માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલભ્યસવલતોની વિગતો – ડાઉનલોડ
 • 17. જાહેર માહિતી અધિકારી/ સહાયક જાહેરમાહિતી અધિકારી/એપેલેટ અધિકારીની વિગતો – ડાઉનલોડ
 • 18.અન્ય ઉપયોગી માહિતી – ડાઉનલોડ