સરકારી યોજનાઓ માટેના અરજીપત્રકો

ગરીબી રેખાના નીચે જીવતા લોકો માટેના અરજીપત્રકો

1. ગરીબી રેખા હેઠળ કુટુંબની મહિલાને પ્રસુતિ દરમ્યાન મળવાપાત્ર આર્થિક સહાય અંગેનું અરજીપત્રક અહી કલિક કરો
2. ગરીબી રેખા નીચે જીવતા અનુ. જાતિના કુટુંબમાં પુત્રીના જન્મ પ્રસંગે “દિકરી રુડી સાચી મુડી” ની યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક અહી કલિક કરો
3. ગરીબી રેખાની નીચેના કુટુંબની મહિલાને પ્રસુતિ દરમ્યાન મળવાપાત્ર આર્થિક સહાય અંગેનું અરજી પત્રક અહી કલિક કરો
રજીસ્ટરસંસ્થા/ટ્રસ્ટ/ સહકારી મંડળીઓએ સરકારી/ગૌચર જમીન મળવા અંગેની અરજીનો નમુનો અહી કલિક કરો
બક્ષીપંચનોદાખલો મળવા માટેની નિયત અરજીનો નમુનો અહી કલિક કરો
નાનાસીમાંત ખેડૂત હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાની અરજીનો નમુનો અહી કલિક કરો
અનુસુચિતજાતિ/અનુસુચિત જનજાતિના દાખલા મળવા માટેની અરજીનો નમુનો અહી કલિક કરો
મકાન/વાડોકબજા હકક કરવાની અરજીનો નમુનો અહી કલિક કરો
ખેતીનીજમીનનું એકત્રીકરણ કરવાની અરજીનો નમુનો અહી કલિક કરો
નાનાખેડુતનો દાખલો મળવાની અરજીનો નમુનો અહી કલિક કરો
હકપત્રકમાંએન્ટ્રી પાડી આપવા બાબત ની અરજી અહી કલિક કરો
ખેડુતખાતેદાર હોવા અંગેનો દાખલો મેળવવા અંગેની અરજી અહી કલિક કરો
વારસાઈપ્રમાણપત્ર આપવા બાબતની અરજી અહી કલિક કરો
સ્વર્ણજયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજનાની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ અહી કલિક કરો
મકાનસહાય મેળવવાનું અરજી ફોર્મ અહી કલિક કરો
વોટરશેડયોજના હેઠળ કામ કરતી પી.આઈ. એ.ની વિગત અહી કલિક કરો
જન્મનોંધના ઉતારા તથા નોંધમાં બાળકનું નામ ઉમેરવા બાબતની અરજી અહી કલિક કરો
મરણનીનકલ મેળવવાની અરજી અહી કલિક કરો
પાણીનુંકનેકશન લેવા માટેની અરજી અહી કલિક કરો
વ્યકિતગતધોરણે મકાન સહાય અહી કલિક કરો
નવી શરતનીજમીનની બિનખેતીના હેતુ માટે વાપરવા દેવા/તબદીલ કરવા /શરતભંગ માટે મંજુરીમેળવવાના કેસોમાં સરકારમાં મોકલવા અંગેનું ચેકલીસ્ટ અહી કલિક કરો
ગણોતધારાકલમ-૬૩ હેઠળ ખેતીની જમીન ખરીદવામાં મંજુરી મળવા બાબતની અરજીનો નમુનો અહી કલિક કરો
ગામતળનીમ કરવા/ વધારવા માટે તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ કરવાની દરખાસ્તનો નમૂનો અહી કલિક કરો
ગામનો૭/૧ર નો નમુનો અહી કલિક કરો
સોગંદનામુ અહી કલિક કરો
નાનાસીમાંતખેડુતો માટે સોગંદનામુ અહી કલિક કરો
ગરીબીરેખા નીચેના કુટુંબની મહિલાને પ્રસુતિ દરમ્યાન મળવાપાત્ર આર્થિક સહાય અંગેનુંઅરજી ફોર્મ અહી કલિક કરો
“સંત સુરદાસ યોજના” અરજી પત્રક અહી કલિક કરો
ધો.૧થી ૮ માં અભ્યાસ કરતાં વકલાંગો માટે શિષ્યવળત્તિઓ અહી કલિક કરો
વિકલાંગતાનુંઓળખકાર્ડ મેળવવા માટેની અરજી અહી કલિક કરો
લગ્નનીવિજ્ઞપ્તિ અહી કલિક કરો
લગ્નનીનોંધણી અંગેની પ્રમાણિત નકલ મળવા બાબત અહી કલિક કરો
જન્મનુંપ્રમાણપત્ર અહી કલિક કરો
મરણનુંપ્રમાણપત્ર અહી કલિક કરો
જન્મનીનોંધમાં સુધારા/વધારા કરવાનું અરજી ફોર્મ અહી કલિક કરો
જન્મનીનકલ મેળવવાની અરજી અહી કલિક કરો
અનુસૂચિતજાતિઓની કન્યાના લગ્ન પ્રસંગે કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાયમેળવવા માટેનું અરજી પત્રક અહી કલિક કરો
અનુસૂચિતજાતિના ઈસમોને માનવ ગરીમા યોજના માટે સહાય મેળવવા માટેનું ફોર્મ અહી કલિક કરો
અનુસૂચિતજાતિ અને સવર્ણ વચ્ચેના આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ મદદ મેળવવા માટેનીઅરજી અહી કલિક કરો
“સાત ફેરા સમુહ લગ્ન” યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા અંગેનું અરજીપત્રક. (અનુ.જાતિઓ માટે) અહી કલિક કરો
ધરદિવડા યોજના અરજી પત્રક અહી કલિક કરો
મહિલાઓએબેંકો મારફતે કુટીર ઉઘોગો/ વ્યવસાય માટે લોન મેળવવાની અરજી અહી કલિક કરો
રેકર્ડતપાસવા દેવા બાબતની અરજીનો નમુનો અહી કલિક કરો
માપણીકરાવવા માટેની અરજીનો નમુનો અહી કલિક કરો
ગામનકશાની નકલ મેળવવા બાબતની અરજીનો નમુનો અહી કલિક કરો
નકલમેળવવા બાબતની અરજીનો નમુનો અહી કલિક કરો
જાહેરવિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળનું કૌટુંબીક રેશનકાર્ડ મળવવા માટેનું અરજી પત્રક. અહી કલિક કરો
એફીડીવીટનીઅસલ નકલ અહી કલિક કરો
જન્મતારીખ સુધારવા અંગેનું અરજી પત્રક અહી કલિક કરો
નામ, અટક, પિતાનું નામ,જન્મ સ્થળ,ધર્મ અને જાતિમાં ફેરફાર માટે વિધાર્થીની અરજી અહી કલિક કરો
આદીજાતીવિસ્તાર પેટા યોજના, સાધન સહાય યોજના નું અરજી પત્રક અહી કલિક કરો
આદીજાતિબેરોજગારને કેબીન /પાકી દુકાન માટે સહાયમાટેનું અરજી ફોર્મ અહી કલિક કરો
ર્ડા.આંબેડકરઆવાસ યોજના હેઠળ નવું મકાન બનાવવા માટે સહાય મેળવવા અંગેનું ફોર્મ અહી કલિક કરો
આદર્શનિવાસી શાળા (અ.જા.) માં પ્રવેશ અંગેનું અરજી પત્રક અહી કલિક કરો
કુષ્ટદાયકરોગોમાંથી મુકત થવા સફાઈ કામદારો માટેની ઠકકરબાપા સેવા સરીતા યોજના હેઠળ સહાયમેળવવા અંગેનું આરજી પત્રક અહી કલિક કરો
ગરીબી રેખાનીચે જીવતા અનુ.જાતિના કુટુંબમાં પુત્રીના જન્મ પ્રસંગે “”દિકરી રૂડી સાચીમુડી”” ની યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક અહી કલિક કરો
એકીકુતુધાસચારા વિકાસ કાયૅક્રમ હેઠળ ગૌચારા વિકાસની યોજનાનું અરજીપત્રક અહી કલિક કરો
ખાસઅંગભુત યોજના હેઠળ અનુસુચિત જાતિના લોકોને બકરાં એકમો પુરા પાડવાની યોજનામાટેનું અરજી પત્રક. અહી કલિક કરો
અછતગ્રસ્ત વિસ્તારમાં ધાસ ચારા સંગ્રહ કરવા ધાસ બેંક બનાવવા માટે નાણાંકીય મદદઅંગેનું અરજી પત્રક. અહી કલિક કરો
અરજદારગરીબી રેખાના કુટુંબના મહીલા છે. એ બાબતની ખાત્રી/પ્રમાણપત્ર અહી કલિક કરો
ગરીબીરેખા હેઠળ કુટુંબની મહિલાને પ્રસુતિ દરમ્યાન મળવાપાત્ર આર્ર્થિક સહાય અંગેનુંઅરજીપત્રક. અહી કલિક કરો
કોલેજનાઅભ્યાસ માટે પછાત વર્ર્ગના વિધાર્થીઓએ કાર્ડ મેળવવાની અરજી અહી કલિક કરો
“દીકરી રૂડી સાચી મુડી” ની યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવામાટેનું અરજી પત્રક અહી કલિક કરો
ડો.આંબેડકર આવસ યોજના હેઠળ નવું મકાન બનાવવા માટે સહાય મેળવવા અંગેનુ ફોર્મ અહી કલિક કરો
સમાજ કલ્યાણખાતા ઘ્વારા અનુસુચિત જાતિ, વિચરતી જાતિ અન વિમુકત જાતિના ઈસમોને માનવગરીમાં યોજના માટે લોન/ સહાય મેળવવા માટેનું ફોર્મ. અહી કલિક કરો
અનુ.જાતિ/વિચરતીવિમુકત જાતિના લોકોને ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે નાણાંકીય સહાય મેળવવા અંગેનુંપત્રક અહી કલિક કરો
સ્વરોજગાર યોજના હેઠળ ગ્રામ પંચાયતની અહી કલિક કરો
સુવર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના અંતરગત જુથનું બંધારણ અહી કલિક કરો
તલાટી કમ મંત્રીનો દાખલો અહી કલિક કરો
સ્વર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના હેઠળ ધીરાણ મેળવવા માટેનુ અરજી-પત્રક તથા થમ અહી કલિક કરો
ઈન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસનો લાભ લેવા માટે કેસ પેપર અહી કલિક કરો
ઈન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ બાંધવાની મંજુરી માટે અરજી અહી કલિક કરો
ઇન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ કાચા-મકાન-ઝુંપડાં- પાકા બનાવવા મંજુરી માટેની અરજી અહી કલિક કરો
મિલ્કતનો દાખલો અહી કલિક કરો
ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ અનું.જાતિના સ્નાતક બરોજગાર માટે પાંચ દુધાળા પશુના એકમની સ્થાપના માટે સહાયની યોજના અહી કલિક કરો
એકીકળત ધાસચારા યોજના/ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ ચાફકટર ખરીદી સામે સહાય મેળવવાની અરજી. અહી કલિક કરો