બાળગીત

પંખી બની ઉડી જાઉ ,ચાંદા મામાના દેશમા

નાની મારી આંખ

હાથી ભાઇ ઓ જાડા

એક ઝરણુ દોડ્યુ જાતુ તુ

લ્યો ટબુક બેન મારો તાળી

ચકીબેન ચકીબેન

ચકીબેન ચકીબેન

આવો મેઘરાજા

ચકી

https://youtube.com/watch?v=td7y_YslbTc

એકડો સાવ સળેખડો ને બગડો ડિલે તગડો.)

આવો પારેવા

ઉંચું ઉંચું ઉંટ

મને પંખી થાવુ ગમે

પાટા ઉપર ગાડિ દોડે

નાની સરખી ખિસકોલી જાત્રા કરવા